Struktura własnościowa i majątek orkiestry

Orkiestra Sinfonia Varsovia - samorządowa instytucja kultury - jest finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.


Orkiestra Sinfonia Varsovia gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Mienie Orkiestry służy wyłącznie wykonywaniu jej zadań statutowych.
Podstawą gospodarki finansowej Orkiestry jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora Naczelnego, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.


Przychodami Orkiestry są:
1) wpływy z prowadzonej działalności,
2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3) dotacje z budżetu,
4) środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych,
5) środki uzyskane z innych źródeł


Majątek Orkiestry stanowią:

A. Wartości niematerialne i prawne

B. Środki trwałe:

1. Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) , w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)
2. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)


Opublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 05.11.2008
Podpisał: Janusz Czyżewski
Dokument z dnia: 18.10.2008
Dokument oglądany razy: 6504
5.07.2020 // sinfoniavarsovia.org/bip