Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
EN

Polityka prywatności

1. Podstawy
1.1 Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem  www.sinfoniavarsovia.org oraz sklepie internetowym pod adresem www.sklep.szalonednimuzyki.pl, których administratorem jest Orkiestra Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie, 03-849 przy ul. Grochowskiej 272 (Sinfonia Varsovia).

1.2. Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.
1.3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.
1.4. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Sinfonia Varsovia nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Zasady ochrony danych osobowych
Sinfonia Varsovia  jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie www.sinfoniavarsovia.pl. Sinfonia Varsovia dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

3. Cel przetwarzania danych osobowych
3.1 Każda osoba przekazująca Sinfonia Varsovia dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.
3.2. Sinfonia Varsovia wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:

  1. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera,
  2. w przypadku zakupu biletów na imprezy artystyczne organizowane przez Sinfonia Varsovia,
  3. w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w Akademii Sinfonia Varsovia,
  4. w przypadku otrzymywania informacji na temat działalności Sinfonia Varsovia,
  5. w przypadku uczestnictwa w konkursach, których organizatorem jest Sinfonia Varsovia.

3.4. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym Sinfonia Varsovia może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji
4.1 Sinfonia Varsovia zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
4.2 Sinfonia Varsovia dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

5. Pozyskiwanie danych
5.1 Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Sinfonia Varsovia zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.
5.2 Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

6. Prawa użytkownika
6.1 Sinfonia Varsovia respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

6.2. Sinfonia Varsovia a zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych,  może odmówić  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
6.3. Sinfonia Varsovia informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

6.5. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
6.6. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.
6.7. Aby móc zrealizować któreś z powyższych uprawnień przysługującym osobom fizycznym, prosimy o bezpośredni kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: sinfoniavarsovia@sinfoniavarsovia.org  lub listownie na adres naszej siedziby. 

7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach
Sinfonia Varsovia oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika (tak jak korzystanie z usługi newslettera realizowanego przez Freshmail), albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Sinfonia Varsovia.

8. Zmiany dotyczące polityki prywatności
Na zmiany w polityce ochrony prywatności Sinfonia Varsovia mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na naszej stronie internetowej. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

9. Prawo do skargi
W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.