Krzysztof Penderecki, Sinfonia Varsovia

18-05-2020