Krzysztof Penderecki, Sinfonia Varsovia

13-04-2015