Deklaracja dostępności

Sinfonia Varsovia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona www Sinfonii Varsovii.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-07-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre filmy nie posiadają napisów i audiodeskrypcji.
 • Nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo.
 • Część materiałów graficznych nie posiada alternatywnych tekstów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-27
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, aktualizowano na podstawie audytu Pracowni Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl i samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Sinfonii Varsovii
 • Adres: ul. Grochowska 272
  03-849 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@sinfoniavarsovia.org
 • Telefon: (22) 582 70 82

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 1. Zastosowano wersję kontrastową.
 2. Widoczny fokus.
 3. Wyróżnienie odnośników.

Inne informacje i oświadczenia

Strona będzie dalej monitorowana, poprawiana i w przyszłości udoskonalana pod względem dostępności.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Sinfonii Varsovii – ul. Grochowska 272, 05-849 Warszawa

Osoby z trudnościami w poruszaniu się, w tym na wózkach.

Siedziba Sinfonii Varsovii znajduje się przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie i jest zlokalizowana na terenie o charakterze parkowym, z dwoma wejściami: od strony ulicy Kobielskiej i Terespolskiej. Z powodu remontu, wejście od ul. Grochowskiej jest czasowo zamknięte.

Teren jest monitorowany i chroniony przez wewnętrzne służby ochrony przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia.

Teren otwierany jest w godzinach od 07:00 do 21:00, czasowe zmiany godzin otwarcia mogą być spowodowane trwającymi koncertami lub też innymi nadzwyczajnymi wydarzeniami. Godziny otwarcia można sprawdzić dzwoniąc do sekretariatu pod numery: 22 582 70 72 lub 22 582 70 82. Zmiana godzin otwarcia terenu jest każdorazowo komunikowana poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń w strefie wejść.

 • Od ulicy Kobielskiej wejście brukowane, utwardzone – przed wejściem, poza terenem instytucji, znajduje się wysoki krawężnik utrudniający wjazd. Możliwość wjazdu samochodem osobowym lub busem. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Eksploatacji (dane adresowe poniżej) istnieje możliwość wjazdu i zaparkowania autokaru.
 • Od strony ulicy Terespolskiej znajduje się tymczasowa brama z przeznaczeniem dla pieszych, wejście jest utwardzone, niewielki kąt nachylenia. 

Na terenie Sinfonii Varsovii znajdują się następujące budynki:

 1. PAWILON KONCERTOWY – dostępny: brak poziomych barier architektonicznych, podłoga na poziomie gruntu; możliwość wyznaczenia miejsc dla osób na wózkach podczas wydarzeń. Pawilon znajduje się na podwyższonej części terenu, do której prowadzą najazd od strony ul. Grochowskiej (na wysokości kas) lub wysoki krawężnik (na ulicy Kobielskiej poza terenem Sinfonii Varsovii);
 2. BUDYNEK TOALET (obok pawilonu) – dostępny: brak poziomych barier architektonicznych; toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózkach;
 3. KASA I KAWIARNIA – częściowo dostępne: znajdują się niedaleko pawilonu, na terenie otwartym bez barier architektonicznych, ale lada w kasie i kawiarni znajduje się na wysokości ok. 1,15 metra;
 4. SALA PRÓB – częściowo dostępna: najazd dla wózków (do wejścia głównego po lewej stronie budynku) i możliwość wyznaczenia miejsca dla osób na wózkach podczas wydarzeń; brak toalet dostosowanych do potrzeb osób na wózku (najbliższa dostępna toaleta znajduje się w osobnym budynku obok pawilonu, patrz pkt 2);
 5. BUDYNEK BIUROWY – niedostępny: wejście po schodach do budynku, brak podjazdów, wind, itp.
 6. PAŁAC – niedostępny, w budynku nie odbywają się żadne wydarzenia: jest remontowany i nie jest dostępny dla publiczności;
 7. POZOSTAŁE BUDYNKI – niedostępne: w budynkach nie odbywają się żadne wydarzenia: są remontowane i nie są dostępne dla publiczności;

Sinfonia Varsovia prowadzi rezerwację miejsc na widowni przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach dla wydarzeń organizowanych w Sali Prób lub w Pawilonie Koncertowym. Liczba miejsc może być ograniczona ze względu na wymagania techniczne danego wydarzenia.

Ze względów technicznych i bezpieczeństwa Sinfonia Varsovia zastrzega sobie prawo do wyłączenia miejsc dla osób poruszających się na wózkach na wybrane wydarzenia.

Na terenie siedziby nie ma miejsc parkingowych, nie wydzielono miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Na czas wydarzeń istnieje możliwość wydzielenia tymczasowych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Brak oznaczeń dla osób słabowidzących i niewidomych.

Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby g/Głuche i z niepełnosprawnością słuchu

Sinfonia Varsovia nie ma pętli indukcyjnej ani dostępu do tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość kontaktu z pracownikiem, który zna podstawy języka migowego. Biuro dysponuje tabletem, który może posłużyć w komunikacji; o ile będzie taka potrzeba, urządzenie może zostać wyniesione poza budynek, dane kontaktowe w sprawie poniżej.

Pozostałe informacje

W przypadku chęci dostania się do poszczególnych pomieszczeń, do których dostęp jest ograniczony, lub w celu załatwienia sprawy w budynku, do którego nie ma dostępu – prosimy o kontakt w celu ustalenia alternatywnego sposobu dostępu w godzinach pracy instytucji tj.: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00:

 • w sprawach związanych z zakupem biletów, uczestnictwem w wydarzeniach, itp.: prosimy o kontakt z: Panią Olgą Curzydło – specjalistką ds. sprzedaży i obsługi publiczności, koordynatorką dostępności
  Adres e-mail: olga.curzydło@sinfoniavarsovia.org
  nr tel.: 885 556 433
 • w sprawach związanych z działalnością instytucji, dostępem do informacji publicznej, dostępem do budynków itp. prosimy o kontakt z: Panią Katarzyną Mazerant-Żurawską – kierownik działu eksploatacji
  Adres e-mail: katarzyna.mazerant@sinfoniavarsovia.org
  nr tel.: 22/582 70 62 tel. kom. 885 554 397
  Sekretariat
  nr tel. 22/ 582 70 72 lub  22/ 582 70 82