Polityka prywatności

1. PODSTAWY

1.1 Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem www.sinfoniavarsovia.org, sklepie internetowym pod adresem www.sklep.szalonednimuzyki.pl, oraz www.bilety.sinfoniavarsovia.org, których administratorem jest Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie, 03-849 przy ul. Grochowskiej 272 (Sinfonia Varsovia).

1.2. Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.

1.3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.4. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Sinfonia Varsovia nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

1.5. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

2. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Sinfonia Varsovia jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie www.sinfoniavarsovia.pl, sklepie internetowym pod adresem www.sklep.szalonednimuzyki.pl, oraz www.bilety.sinfoniavarsovia.org. Sinfonia Varsovia dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) Annę Walosińską, z którym można się skontaktować pisząc na adres mailowy: iod.sv@dpag.pl .

3. CEL oraz czas PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach, zakresie oraz przez wskazany czas:

 • Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie użytkownika (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, a jeżeli rejestracja następuje przy zakupie zbieramy imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów –na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – do czasu realizacji umowy;
 • Świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych, dane dotyczące sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • Wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – do czasu realizacji umowy;
 • Statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresu IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami możemy przetwarzać dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowania;
 • Rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane dane osobowe w wiadomości w celu udzielenia odpowiedzi na pytania oraz niektóre dane osobowe podane w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art.6 ust. 1 lit. f RODO – do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub realizacji reklamacji;
 • Marketingu naszych Towarów i Usług, w tym realizacji newsletteru na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu zakończenia prowadzenia usługi newsletter lub do momentu wycofania zgody;

4. BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

4.1 Sinfonia Varsovia zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2 Sinfonia Varsovia dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
 • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 • z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

5. POZYSKIWANIE DANYCH

5.1 Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Sinfonia Varsovia zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.

5.2 Dane osobowe są pozyskiwane poprzez zaznaczenie checkboxa i wpisanie adresu mailowego w formularzu znajdującego się w dolnej części strony internetowej https://www.sinfoniavarsovia.org/ – w ramach zapisu na newsletter. Dane osobowe są również gromadzone w ramach realizacji usługi sklepu na stronie pod adresem www.sklep.szalonednimuzyki.pl, oraz www.bilety.sinfoniavarsovia.org.
Ponadto strona internetowa https://www.sinfoniavarsovia.org gromadzi dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach Sinfonia Varsovia – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Sinfonia Varsovia nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.

5.3 Podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Sinfonia Varsovia – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak “cookies”. Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Sinfonia Varsovia. Pozwalają one stronie “zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony Sinfonia Varsovia. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityce plików cookies”.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA

6.1 Sinfonia Varsovia respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 • uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
 • prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Sinfonia Varsovia jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

6.2. Sinfonia Varsovia a zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

6.3. Sinfonia Varsovia informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

 • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

6.6. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

6.7. Aby móc zrealizować któreś z powyższych uprawnień przysługującym osobom fizycznym, prosimy o bezpośredni kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: sinfoniavarsovia@sinfoniavarsovia.org lub listownie na adres naszej siedziby.

7. ZAKRES UDOSTĘPNIANIA DANYCH O UŻYTKOWNIKACH

Sinfonia Varsovia oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika (tak jak korzystanie z usługi newslettera realizowanego przez Freshmail), albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Sinfonii Varsovii.

8. ZMIANY DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Sinfonii Varsovii mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na naszej stronie internetowej. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

9. PRAWO DO SKARGI

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Plik do pobrania