Sinfonia Varsovia - Antologia polskiej muzyki współczesnej 1939-1945 / CD 1

Antologia polskiej muzyki współczesnej 1939-1945 / CD 1

SV CD 018

Wykonawcy

Sinfonia Varsovia
* Jerzy Maksymiuk dyrygent
** Renato Rivolta dyrygent