Sinfonia Varsovia - JERZY MAKSYMIUK Polska Orkiestra Kameralna

JERZY MAKSYMIUK Polska Orkiestra Kameralna

CD Accord
ACD 023

Wykonawcy

  • Polska Orkiestra Kameralna
  • Jerzy Maksymiuk dyrygent