Sinfonia Varsovia - masterpieces of Polish symphonic music of 19 century

masterpieces of Polish symphonic music of 19 century

CD Accord
ACD 019-2 SE

Wykonawcy

  • Sinfonia Varsovia
  • Grzegorz Nowak dyrygent
  • Sinfonia Varsovia
  • Gregorz Nowak dyrygent