Norio Ohga

SONY
SR CR 9161

1992

Utwory

Wolfgang Amadeus Mozart Symfonia nr 40 g-moll KV 550
Wolfgang Amadeus Mozart Serenada nr 13 G-dur „Eine Kleine Nachtmusik” KV 525
Wolfgang Amadeus Mozart Uwertura do opery „Don Giovanni” KV 527
Franz Schubert VIII Symfonia h-moll D.759 „Niedokończona”

Wykonawcy

Sinfonia Varsovia
Norio Ohga dyrygent