Sinfonia Varsovia - POLSKA ORKIESTRA KAMERALNA

POLSKA ORKIESTRA KAMERALNA

APERTO
apo 86 423

1987

Wykonawcy

Polska Orkiestra Kameralna
Volker Schmidt-Gertenbach dyrygent