Sinfonia Varsovia - Sinfonia Varsovia Jubileusz 25.lecia (CD 1)

Sinfonia Varsovia Jubileusz 25.lecia (CD 1)

Orkiestra Sinfonia Varsovia
SV CD 001

Wykonawcy

  • Polska Orkiestra Kameralna
  • Jerzy Maksymiuk dyrygent