Sinfonia Varsovia - Sinfonia Varsovia Jubileusz 25.lecia (CD 11)

Sinfonia Varsovia Jubileusz 25.lecia (CD 11)

Orkiestra Sinfonia Varsovia
SV CD 011

Wykonawcy

  • Jeremy Menuhin fortepian
  • Sinfonia Varsovia
  • Jeremy Menuhin dyrygent