Sinfonia Varsovia - Sinfonia Varsovia Jubileusz 25.lecia (CD 12)

Sinfonia Varsovia Jubileusz 25.lecia (CD 12)

Orkiestra Sinfonia Varsovia
SV CD 012

Wykonawcy

  • Ewa Pobłocka fortepian
  • Sinfonia Varsovia
  • Jacek Kaspszyk dyrygent
  • Sinfonia Varsovia
  • Marc Minkowski dyrygent