Sinfonia Varsovia - Sinfonia Varsovia Jubileusz 25.lecia (CD 4)

Sinfonia Varsovia Jubileusz 25.lecia (CD 4)

Orkiestra Sinfonia Varsovia
SV CD 004

Wykonawcy

  • Sinfonia Varsovia
  • Witold Lutosławski dyrygent
  • Krzysztof Jakowicz skrzypce
  • Sinfonia Varsovia
  • Witold Lutosławski dyrygent
  • Solveig Kringlebotn sopran
  • Sinfonia Varsovia
  • Witold Lutosławski dyrygent
  • Sinfonia Varsovia
  • Jan Krenz dyrygent