Sinfonia Varsovia - Sinfonia Varsovia Jubileusz 25.lecia (CD 7)

Sinfonia Varsovia Jubileusz 25.lecia (CD 7)

Orkiestra Sinfonia Varsovia
SV CD 007

Wykonawcy

  • Sinfonia Varsovia
  • Grzegorz Nowak dyrygent