Eksperymentalny wtorek: Ensemble Kompopolex

10-08-2021
fot. serwis Sinfonia Varsovia