Eksperymentalny wtorek: Sinfonia Varsovia Camerata

31-08-2021
fot. serwis Sinfonia Varsovia