Eksperymentalny wtorek: Synaesthesis

03-08-2021
fot. serwis Sinfonia Varsovia