Koncert pasyjny: proMODERN, Sinfonia Varsovia, Tworek

07-04-2022
Fot. Serwis Sinfonia Varsovia