Marek Janowski i Sinfonia Varsovia – Koncert Nadzwyczajny

21-01-2023
Fot. Serwis Sinfonia Varsovia