Celina Kotz

I skrzypce w Sinfonii Varsovii od 2018 roku