Regulamin sprzedaży biletów i uczestnictwa w festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu

Regulamin uczestnictwa w festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w koncertach festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu organizowanego od dnia 13.05.2024 roku do dnia 9.06.2023 roku Przez Sinfonię Varsovię z siedzibą pod adresem: 03-849 Warszawa, ul. Grochowska 272, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr RIA/2/08, NIP 5252414353, REGON: 141246217, zwaną dalej „organizatorem”.

pobierz regulamin

 

I SPRZEDAŻ BILETÓW

 

 1. Sprzedaż biletów rozpoczyna się 25.04.2024 roku.
 2. Pod pojęciem biletu rozumie się bilet wstępu na koncert.
 3. Bilety na koncerty, z wyłączeniem koncertu 13.05.2024 roku, można nabyć drogą internetową przez stronę internetową bilety.sinfoniavarsovia.org oraz stacjonarnie. Szczegółowe zasady sprzedaży biletów w Sinfonii Varsovii określa Regulamin sprzedaży biletów Sinfonii Varsovii, dostępny na stronie www.bilety.sinofniavarsovia.org.
 4. Stacjonarna sprzedaż biletów odbywa się:
 • w dniach koncertów – w kasie w miejscu danego koncertu, czynnej na 1 godzinę przed rozpoczęciem koncertu i do 30 minut po zakończeniu koncertu;
 • od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 17:00 – w pokoju nr 101 w biurze Sinfonii Varsovii (Warszawa, ul. Grochowska 272).
 1. W dniach 1-5.05.2024 roku stacjonarna sprzedaż biletów na koncerty nie będzie prowadzona.
 2. Płatności za bilety nabywane stacjonarnie można dokonywać kartą płatniczą lub gotówką.
 3. Bilety na koncert 13.05.2024 roku sprzedaje Teatr Wielki – Opera Narodowa przez stronę internetową butik.teatrwielki.pl oraz stacjonarnie. Szczegółowe zasady sprzedaży biletów na koncert 13.05.2024 roku określa Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów oraz produktów w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, dostępny na stronie www.butik.teatrwielki.pl.

 

II RODZAJE I CENY BILETÓW

 

 1. Wprowadza się następujące rodzaje biletów wstępu:
 • indywidualne bilety wstępu na pojedyncze koncerty (normalne i ulgowe);
 • wejściówki.
 1. Wejściówki będą dostępne nie wcześniej niż na pół godziny przed rozpoczęciem koncertu, jedynie w sprzedaży stacjonarnej, w miarę wolnych miejsc na widowni. Organizator zastrzega sobie prawo do niesprzedawania wejściówek, jeśli są jeszcze dostępne bilety na dany koncert.
 2. Ceny biletów wstępu na pojedyncze koncerty:
  • Koncert 18.05.2024 roku – bilet wstępu normalny: 35,00 zł; bilet wstępu ulgowy: 25,00 zł;
  • Koncerty 28.05. 2024 roku, 4.06.2024 roku, 9.06. 2024 roku – bilet wstępu normalny: 60,00 zł; bilet wstępu ulgowy: 40,00 zł;
  • Koncerty familijne 1.06. 2024 roku – bilet wstępu normalny: 40,00 zł.
 3. Organizator prowadzi rezerwacje na bilety tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. biletów specjalnych dla osób ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19.07.2019 roku o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Rezerwacji można dokonać pod adresem bilety@sinfoniavarsovia.org lub nr. telefonu: 885 556 433.
 4. Rezerwacja jest ważna do pół godziny przed wydarzeniem. Niewykupione rezerwacje wracają do ogólnej puli biletów i nie mogą być ponownie zarezerwowane.
 5. Ceny biletów na koncerty zawierają podatek VAT w wysokości 8%.
 6. Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom, osobom powyżej 60. roku życia, osobom z niepełnosprawnościami wraz z asystentem.
 7. Do zakupu biletów ulgowych są uprawnieni pracownicy Sinfonii Varsovii (obowiązuje limit 2 biletów ulgowych na dany koncert na jednego pracownika). Bilety ulgowe dla pracowników Sinfonii Varsovii są do nabycia wyłączenie w sprzedaży stacjonarnej.
 8. Do zakupu biletów ulgowych są uprawnieni pracownicy biur Urzędu m.st. Warszawy i instytucji kultury, dla których organizatorem jest Urząd m.st. Warszawy (obowiązuje limit 2 biletów ulgowych na dany koncert na jednego pracownika).
 9. Bilety dla wyżej wymienionych osób są dostępne na hasło „50% na kulturę” wyłącznie w sprzedaży stacjonarnej.

 

III ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH

 

 1. Koncerty, z wyjątkiem koncertów familijnych, przeznaczone są dla słuchaczy powyżej 6 roku życia.
 2. Każdy uczestnik wydarzenia, przed wejściem na widownię, zobowiązany jest do okazania odpowiedniego dokumentu, który upoważnia go do zakupu biletu ulgowego (legitymację uczniowską, studencką, emeryta, rencisty, osoby z niepełnosprawności, dokument potwierdzający wiek, identyfikator pracownika wydany przez Sinfonię Varsovię).
 3. Koncerty rozpoczynają się punktualnie. Słuchacze spóźnieni będą wpuszczani na widownię dopiero w trakcie braw pomiędzy utworami, o ile będzie to możliwe. Osobom spóźnionym nie przysługuje zwrot pieniędzy z powodu niewykorzystania biletu wskutek spóźnienia.
 4. Na widowni obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów.
 5. Słuchacze przebywający na widowni zobowiązani są do wyłączenia sygnałów w telefonach komórkowych, zegarkach elektronicznych i innych urządzeniach emitujących sygnały dźwiękowe i świetlne.
 6. Nagrywanie dźwięku, fotografowanie lub filmowanie podczas koncertów jest zabronione.
 7. Na terenie pawilonu koncertowego oraz pozostałych miejsc, gdzie odbywają się koncerty obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 8. Należy stosować się do zaleceń obsługi widowni co do sposobu obsługi w kolejce przed wydarzeniem, a także podczas wpuszczania na widownię i ustalonego przez organizatora sposobu zajmowania miejsc, a także opuszczania widowni i kierowania się do oznaczonych wyjść z terenu koncertu.
 9. Organizator może uniemożliwić udział w koncercie osobie, która nie przestrzega regulaminu, jego zasad i wytycznych, a także w razie zachowywania się w sposób powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych słuchaczy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na koncert w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, a także w razie stwierdzenia, że posiadacz biletu jest w stanie nietrzeźwym lub po zażyciu narkotyków lub może być w posiadaniu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
 11. Uczestnictwo w koncertach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

IV INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego zachowanie w postaci pozowania w trakcie imprezy do zdjęć lub nagrań wykonywanych przez organizatora jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody (nieograniczonej terytorialnie, na czas nieokreślony) na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub głosu oraz jego transmitowanie, rozpowszechnianie z wykorzystaniem transmisji telewizyjnej i internetowej – na polach eksploatacji niżej wskazanych:
  • wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym zapisu magnetycznego, mechanicznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach  komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
  • obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt. 1 – wprowadzanie ich do obrotu, najem;
  • inne rozpowszechnianie, w tym:
   1. wydruk, wprowadzenie do pamięci aparatu, telefonu (smartfona), komputera, rozpowszechnianie w sieci multimedialnej i Internecie, w szczególności publikacja na stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunku w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   2. wszelkie nadawanie i remitowanie w całości lub dowolnie wybranych fragmentach, w tym za pomocą  wizji  lub fonii przewodowej  lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach multimedialnych, internetowych;
   3. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit. a);
   4. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie.
 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego zachowanie w trakcie imprezy w postaci pozowania do zdjęć lub nagrań wykonywanych przez organizatora jest równoznaczne z udzieleniem przez tego uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci utrwalonego wizerunku lub głosu w celach sporządzenia relacji, w tym na żywo z imprezy oraz promocji organizatora.
 2. Na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) administrator przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestników imprezy:
  • administratorem danych osobowych uczestnika jest Sinfonia Varsovia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy  Grochowskiej 272, 03-849. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Panią Annę Walosińskią, kontakt jest możliwy za pośrednictwem: sv@dpag.pl.  (dalej „administrator”);
  • w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym związanych z realizacją przysługujących praw, należy kontaktować się z inspektorem ochrony – pocztą tradycyjną na adres administratora, lub drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mailowy: sv@dpag.pl;
  • celem przetwarzania pozyskanych danych osobowych uczestnika jest:
   1. organizacja imprezy, w tym rejestracja i uczestnictwo w imprezie (przetwarzanie odbywa się w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego) – w tym celu dane osobowe uczestnika są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o udział w imprezie (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   2. sporządzenie relacji z imprezy oraz promocja organizatora (przetwarzanie odbywa się w zakresie wizerunku/głosu uczestnika, który jest rejestrowany i rozpowszechniany na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym regulaminie) w tym celu dane osobowe uczestnika są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   3. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy oraz w celach kontaktowych, a także dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi – w tych celach dane osobowe uczestnika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu organizatora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy oraz możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • przewidywanymi odbiorcami danych osobowych w zakresie danych zebranych podczas rejestracji imprezy mogą by podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, wsparcia technicznego, dostawca usługi poczty elektronicznej, natomiast w zakresie utrwalonego wizerunku oraz głosu odbiorcami mogą być także użytkownicy mediów, stron internetowych, portali społecznościowych administratora oraz podmioty wykonujące usługi rejestracji obrazu i dźwięku. Umieszczenie relacji z wydarzenia w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej powoduje, że każdy użytkownik Internetu ma możliwość zapoznania się z nią;
  • dane osobowe dotyczące danych uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) przetwarzane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w imprezie, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów – do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów;
  • dane osobowe uczestnika przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – przez czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów – do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów;
  • uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (gdy do przetwarzania dochodzi w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu z przyczyn dotyczących szczególnej sytuacji, w przypadku gdy administrator opiera przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, uczestnikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody odbywa się poprzez złożenia stosowanego oświadczenia na adres mailowy: sv@dpag.pl; lub wysłanie oświadczenia na adres siedziby organizatora;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu wzięcia udziału w imprezie;
  • w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.

 

V POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. Wszelkie dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej organizatora.