Zatrudnimy specjalist(k)ę ds. zamówień publicznych

grafika z napisem "praca"

Główne zadania

• Kreowanie polityki zakupowej organizacji z uwzględnieniem przepisów prawa i procedur wewnętrznych.
• Weryfikacja wniosków o udzielenie zamówień publicznych dla zamówień zwolnionych ze stosowania PZP zgodnie z procedurami wewnętrznymi.
• Współpraca z komórkami merytorycznymi wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
• Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych oraz procedur wewnętrznych, w tym:
– przygotowanie kompletnych dokumentacji przetargowych we współpracy z pracownikami merytorycznymi Zamawiającego (SWZ, ogłoszenia, odpowiedzi na pytania etc.);
– opracowywanie we współpracy z pracownikami merytorycznymi Zamawiającego treści projektów umów i projektów aneksów zawieranych z Wykonawcami, w postępowaniach do których przepisy ustawy stosuje się;
– obsługa platformy zamówieniowej.
• Organizowanie prac komisji przetargowych oraz udział w pracach tych komisji.
• Sprawowanie nadzoru nad planowaniem i realizacją postępowań z zakresu zamówień publicznych w tym monitorowanie przestrzegania wewnętrznych procedur oraz ich aktualizacja.
• Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.
• Przygotowywanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi o ile nie te czynności nie są zastrzeżone dla innych pracowników lub komórek organizacyjnych.
• Monitorowanie zmian w przepisach w zakresie zamówień publicznych.

Co oferujemy

• Pracę w zgranym i dynamicznym zespole,
• Możliwość kreowania rozwiązań i wdrażania pomysłów,
• Dopłatę do ubezpieczenie zdrowotnego,
• Dofinansowanie z ZFŚS.

Wymagania

• Wykształcenie co najmniej średnie, dodatkowym atutem będą ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych.
• Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych.
• Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, aktów wykonawczych do tej ustawy, praktyki jej stosowania i orzecznictwa.
• Umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji.
• Biegła znajomość obsługi komputera i pakietów oprogramowania biurowego (MS Office, Office 365) oraz urządzeń biurowych.
• Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, samodzielność, odpowiedzialność, skrupulatność.
• Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność współpracy w zespole.
• Wysoka kultura osobista.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego na adres: praca@sinfoniavarsovia.org
W treści wiadomości prosimy wpisać: Rekrutacja – specjalista ds. zamówień publicznych.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Termin przesyłania aplikacji 24.08.2021 r.

KLAUZULA REKRUTACYJNA
„Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 272, 03-849. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Michał Walosiński, kontakt jest możliwy za pośrednictwem iod.sv@dpag.pl. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji, w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą, wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
• żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
• ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
• żądania przeniesienia danych
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe, pozyskane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ewentualnych przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą lub do celów przyszłej rekrutacji przez okres maksymalnie 24 miesięcy.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli.

Zgoda na dalsze przetwarzanie w celach rekrutacyjnych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 272, 03-849, w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Sinfonia Varsovia, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sinfonia Varsovia. Zgoda może być w każdym czasie wycofana, bez szkody na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.